loader image

A továbbgyűrűző színházi tömegpánik

A színházi tömeghez társított képzetek szempontjából Barta Sándor Pánik a városban című novellája több szempontból is releváns belátásokkal szolgál: az állat- és növénytani fogalmakban gyökerező retorikai képek és fogások mellett a pánikreakció és az akaratlanul szított forradalmi hangulat metszéspontjai kapcsán, valamint a tömeg nemének és a nők státuszának tekintetében is olyan kérdéseket vet fel a kispróza, amelyek nemcsak Barta életművét, de a két világháború közti tömegábrázolásokat illetően is továbbgondolásra érdemesek.

Az elit színház tere mint egzotikus állatkert

A Pánik a városban Barta 1957-еs rehabilitációját 1 és 1960-as évekbeli kanonizálódását követően a szerző leggyakrabban újraközölt műveinek egyike lett. Ez többek közt annak köszönhető, hogy maga a szerző is címadó írásnak tette meg az eredetileg 1926-ban, már szovjet emigrációban elkezdett (és az Uj Előre című, amerikai magyar emigráns folyóirat naptárában 1927-ben publikált) novellát, amikor 1930-ban a moszkvai Ogonëk kiadónál megjelentette négy, oroszra fordított prózáját tartalmazó gyűjteményes kötetét. 2 A meg nem nevezett helyszínen, de mindenképpen nagyvárosban – és egyes attribútumok alapján valószínűsíthetően Budapesten – játszódó novella két névtelen, guberálásból élő női szereplője egy „munkájuk” során talált operajegynek köszönhetően szándékolatlanul lesznek szemtanúi annak, ahogy puszta jelenlétük a nagypolgári-arisztokrata közönségben nyugtalanságot, majd pánikot vált ki. A pánik továbbgyűrűzik a városban, ahol munkásforradalmárok erőszakától tartva a minisztertanács ostromállapotot hirdet, ami végképp eszkalációt okoz. A pánikjeleneteket a legelőkelőbb páholyból követő főszereplők a villanyszolgáltatás leállásából végül arra következtetnek, hogy vége az előadásnak, és azt megtapsolva csalódottan hazabandukolnak.

Jóllehet a pánik kitörésének oka a szegény nők szüzsés szinten és expliciten is jelölt idegensége, ugyanakkor az elbeszélő kettős értelemben is közös nevezőre hozza a színház előkelő publikumát és az oda nem illő párt: utóbbiak a belvárosi forgatagban félve surranó „gyík[okként]”, 3 a páholyban „fénytől remegő állatok[ként]” és „elkábult fénylepkék[ként]” viselkednek, miközben a jelenlétük nyomán támadt izgalomtól nemcsak a táncosnők kezdenek el dobogni, „mint a reszkető lábú paripák”, hanem a pánikba esett tömeg egy-egy kiemelt típusa is állati attribútumokat kap. Egy félelmében a csillárra felkapaszkodó „[v]alaki” „gorillásan rikoltva” lóbálja magát, „a frakkosok” pedig „a sikamlós hóban megcsuszamló lovak[ként]” próbálnak menekülni a nézőtérről. Egyfelől tehát ösztönösen, félelemből cselekvő állatok két csoportjának megjelenítéséről van szó, másfelől közös vonás bújik meg a szemlélés-megfigyelés motívumában is: a főszereplők főpáholyban történő felbukkanása után „háromszáz távcső” „mint lövésre kész fegyver […]” szegeződik a két nőre, s ekképp ők maguk lesznek a fő látványosság. A pánik kitörésével azonban a szerepek megfordulnak, és az események nézőivé immár a páholyban ülő nők válnak, akik naivitásukban-tudatlanságukban valóban színjátékként könyvelik el a látottakat.

Az állatvilágból vett hasonlatok, szóképek további keretezést kapnak az épített környezet leírásával: az operaház nagystílű architektúrája és berendezése egzotikus flórát és faunát idéz, hiszen mennyezetén „madárrajokhoz hasonló csillárok” égnek, folyosóinak mélyedéseiben pedig „ametiszt zöld virágok nyújtóz[n]ak karcsú, hintázó testükkel a magasba, s bennük, mint apró rubintok szikráz[n]ak a lámpácskák”. Az egzotizálás mozzanatát és a ma már korántsem szalonképes orientalizmus benyomását erősíti továbbá a páholyfelügyelők személye: itt „tizennégy kis szerecsenfiú merő lángvörösben” áll, és engedi be tisztelettudóan a nézőket. A fent említett természeti képek aztán a pánik kirobbanásával tovább bővülnek, mivel a tömeg nemcsak „mint valami sikátorba szorult forgószél keringett a kijárók előtt”, hanem „vissza [is] özönlött” a kijáróktól.

A nem homogén tömeg és a futótűz képe

A tömeg vízzel és széllel vont analógiája csakúgy, mint a novella pánikjelenetei nagyban megfeleltethetők annak, ahogyan Elias Canetti – a második világháború sokkja ihlette – monográfiájában tárgyalja a tömegmetaforizáció és a színházépületekben kitörő pánik társadalomlélektani jegyeit. Míg Canetti a valós tűzesetek nyomán elharapózó pánikreakciókat veszi alapul, addig a novellában a tűz híre valós lángok nélkül fokozza a tömeg rettegését és erőszakosságát (s idézi elő mégis a tűzoltóság közbelépését), ugyanakkor a Tömeg és hatalom ban leírt dinamika nagyrészt visszaköszön a Pánik a városban színházi jeleneteiben is. Canetti figyelemre méltó átmenetet feltételez a pánikba esett és a hagyományos tömeg között: szerinte az alapvetően homogénként értelmezendő tömeg a közös páni félelem hatására először „valódi tömeggé válik”, amely – ha nem lenne zárt térben – az állatok csordáihoz hasonlóan, egyforma mozgás révén „fokozhatná a menekülés energiáját”. Csakhogy a színházi pánikban megformálódó tömeg egyneműsége a tér zártsága miatt nagyon gyorsan felbomlik, mert az egyes individuumok túlélésük érdekében egymás ellen fordulnak, mi több, a tárgyi környezetüket is támadó erőkként érzékelik. 4 Ugyanakkor sajátos egyenlőség is kialakul a menekülők között, mivel a tömegpánik teljes mértékben felszámolja a nem- és korbéli különbségeket. 5 Míg ez utóbbi mozzanat egyértelműen szerepet kap Barta novellájában is („voltak[,] akik ökölre mentek az asszonyokkal”), addig a homogén tömegességről az egyénre történő váltásnak az a jóval kevésbé hangsúlyos – de dramaturgiailag indokolt – módosulás feleltethető meg, hogy miután a nézőközönség „morgás[a]” „egyre félelmetesebben” nő, és egy felcsapódó szék hangját meg egy női sikolyt követően vízért kiált egy komorna, elhangzik a „Tűz van!!!” felkiáltás, ami aztán kiváltja a vérre menő küzdelmet. Ugyanakkor az elbeszélő – Canetti leírásától eltérően – hol az egyes szereplőkre, hol csoportokra fókuszál – egy rendőrtisztviselőre, a zenészekre, „emberek[re] tízesével”, a csilláron lógó, „félig meztelenre vetkőzött férfi[re]” –, ami azt sugallja, hogy a novellabeli csorda- és osztályszellem még egy olyan szélsőséges szituációban is érvényesül, mint amilyen a tömegpánik.

Ez a Canettiétől elütő konstelláció különös jelentőségre tesz szert a pánikhullám színházépületen túli terjedésének megjelenítése során, ugyanis a város két részre szakad, amikor „az operát levegőbe röpít[ő] a forradalmárok” hírére a belterületekre koncentrálódó rendvédelmi erők szembekerülnek a – jellemzően kispolgárok és munkások lakta – külvárosból meginduló „népvándorlás[sal]”. Ennek az vet véget, hogy a fegyveresek belelőnek a tömegbe, halálos áldozatokat hagyva hátra, illetve az, hogy miután „[f]utótűzként [elterjed] a hír a gyárnegyedekben”, „leáll […] minden”. Az abszurddá fokozott történések pillanatfelvételekként való halmozása végül olyan összképpé áll össze, amelyben a pánikba esett, kíméletlen színházi tömeg felbomlását követően újrarendeződnek az erővonalak. Ez azonban egyszerre jelenti az uralmi viszonyok – erőszak támogatta – megnyilvánulását, és utal a gyárnegyedek sztrájkjában rejlő, pacifikáló erőre.

Női szereplők és sztrájkoló tömeg

Barta Sándor életműve nem egy példával szolgál a tömeg megjelenítését, pontosabban a proletár tömegek ünnepeinek, sztrájkmozgalmainak és tüntetéseinek tematizálását illetően. 6 Ám a Pánik a városban annyiban számottevően eltér ezektől a példáktól, hogy itt elsődlegesen nem szervezett sokaságról van szó, és még csak nem is valamilyen célból egységbe tömörülő csoportról. Az, hogy a szegény nők közegidegen jelenléte akaratlanul váltja ki a színházi tömegpánikot, amely a maga ösztönszerűen védekező és ezért erőszakos dinamikájával áttevődik a városra, Barta elkötelezetten baloldali műveinek fényében meglehetősen ellentmondásos képet generál. Egyfelől az emancipált nők képzetétől mérföldekre eső női szereplők nélkülözik a tudást és a tudatosságot, amely a munkásforradalmi tömeg megformálódásának elengedhetetlen feltétele lenne, ezért a gyárnegyedben megindított munkabeszüntetés oka is véletlenszerűnek tűnik, hiszen azt pusztán a városban „futótűzként” terjedő hír váltja ki. Másfelől azonban a novella azt az olvasatot is felkínálja, hogy a társadalmi osztályok közötti szakadékok mégoly akarattalan megtapasztalása is olyan tömegessé váló folyamatok kiindulópontjává válhat, amelyek bár erőszak és halálos áldozatok árán, de a perifériára szorítottak és kizsákmányoltak szóhoz jutását eredményezik.

A K 137650 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a KULT_K pályázati program finanszírozásában valósul meg.

Lábjegyzetek

  1. Vö. Bagdi Sára – Dobó Gábor – Szeredi Merse Pál (szerk.): Csodálatos történet? Egy avantgárd művészpár: Újvári Erzsi és Barta Sándor. Kiállítási katalógus. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum [megjelenés előtt], 213–214. o. Köszönettel tartozunk Bagdi Sárának, amiért felhívta a figyelmünket Barta Sándor olyan írásaira, amelyek a tömeg legkülönfélébb megjelenítéseivel dolgoznak.
  2. Vö. N. n.: Novellák és versek az Uj Előre naptárában. In: Uj Előre, 1926. október 27., 3. o. A novella megjelent a többek közt Barta szerkesztette Sarló és Kalapács Évkönyvben is, Jegy a mennyországba címmel; vö. Varga Lajosné: A kötetben megjelent művek lelőhelyei, melyek a kiadás alapjául szolgáltak. In: Barta Sándor: Pánik a városban. Válogatott elbeszélések, prózai írások. Vál. Varga Lajosné. Budapest, Szépirodalmi, 1959, 565–566. o., itt 565. o.; Varga Lajosné a Sarló és Kalapács című folyóiratot említi forrásként, ám mivel az 1929-ben indult, bizonyára az Évkönyv tekinthető az 1927-es publikálás forrásának. Vö. még Botka Ferenc (szerk.): Magyar szocialista irodalom oroszul, 1921–1945. Bibliográfia. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia – Petőfi Irodalmi Múzeum, 1972, 48. o., http://real-eod.mtak.hu/115/. Barta szovjet korszakához forrásközlésekkel vö. Oleg K. Rossiânov: In: Literaturnoe nasledstvo, 1969/81., 395–421. o.; további életrajzi adatokhoz, kontextusokhoz vö. Bagdi – Dobó – Szeredi (szerk.): id. mű.
  3. Barta Sándor: Pánik a városban. In: uő: Pánik a városban. Válogatott prózai írások. Szerk. Varga Katalin. Budapest, Szépirodalmi, 1972, https://mek.oszk.hu/07600/07675/07675.htm#11. A főszövegben olvasható idézetek, parafrázisok mindegyike a megadott forrásban olvasható.
  4. Vö. Elias Canetti: Tömeg és hatalom [1960]. Ford. Bor Ambrus. Budapest, Európa, 1991, e-könyv.
  5. Vö. uo. Egy későbbi, A jeruzsálemi Szent Tűz című fejezetben Canetti egy 1834-es jeruzsálemi tömegpánikról szóló beszámolót elemezve tovább részletezi a zárt térben kitörő pánik természetét annak fényében, hogy a tűz a szertartás része volt, és hogy a templomban két ellentétes érdekű tömeg „torlódott fel”.
  6. Vö. például a Csodálatos történet, vagy mint fedezte fel William Cookendy polgári riporter a földet, amelyen él című, 1925-ben folytatásokban, majd 1926-ban önálló kötetben megjelent regény munkásgyűlést ábrázoló jelenetét (In: Barta Sándor: Pánik a városban, id. kiad., 415–562. o., itt 464–469. o.). Vö. továbbá az 1935-ös Aranyásók című regény Május 1. című, munkásmajálist leíró, valamint az Így kezdődött a hét című, gyászszertartást elbeszélő fejezetét, illetve az egy munkástüntetést megjelenítő, Lehel árulása című és a véres csütörtököt megidéző A hajójegy című fejezetet (http://mek.oszk.hu/07100/07141/07141.htm).

További olvasnivalók

Tömeg 1920/2020

Summary of papers presented at the international conference – Metaphors of Masses, Crowds, Swarms, and Multitudes in Central and Eastern Europe, 1920s/2020s

“The international conference , organised by the members of the research project The Crowd. Cultural Attributions of Meaning 1920/2020 , aimed at putting its results in a comparative regional perspective, both in their historical and contemporary aspects. The speakers, some of whom responded to an open call for papers and others who were invited, discussed topics that were relevant to the discourses on the presentation and organisation of human crowds in the 20 th and 21 st centuries.”

Elolvasom »
Tömeg 1920/2020

„Megéri vállalni az erőszak kockázatát.” – Hans Ulrich Gumbrecht budapesti előadása a szurkolói tömegélményről

“Hans Ulrich Gumbrecht, a Stanford Egyetem emeritált professzora, a Jeruzsálemi Egyetem aktív oktatója és az ELTE díszdoktora 2022. november 30-án egy szeminárium és egy előadás keretein belül beszélt a Kijárat Kiadó gondozásában idén megjelent Szépség a sportban / Tömeg a stadionban című könyvében vizsgált témákról. ” (Kenderesy Anna és Keresztury Dorka írása)

Elolvasom »