loader image

A tömeg. Kulturális jelentéstulajdonítások 1920/2020 

Az ELTE BTK Esztétika Tanszékén 2021 őszén indult az a hároméves OTKA alapkutatási projekt (K_137650), amely különböző irodalmi művekben, képzőművészeti alkotásokban, elméleti szövegekben és publicisztikákban vizsgálja a tömeg megjelenítését. Az utóbbi években a nyugati tudományos diskurzusban élénk érdeklődés alakult ki a tömeg jelenségével kapcsolatban, azonban a fogalomhoz kapcsolódó metaforikus értelemtulajdonításokra mindeddig kevés figyelem irányult. Ezért a Reinhart Koselleck-i fogalomtörténet és a Hans Blumenberg által kidolgozott metaforológia módszertani elveinek alkalmazásával elsősorban arra összpontosítunk, hogy milyen hasonlatok, metaforák, attribútumok és toposzok kapcsolódnak a tömeg ábrázolásához. Továbbá azt vizsgáljuk, hogy milyen hangsúlyeltolódások és jelentésváltozások figyelhetők meg az 1920-as évekbeli és a kortárs ábrázolások között, azaz hogyan változott a percepció és a gondolkodás a kultúra területén az embertömegekkel kapcsolatban. A száz évet átfogó időkeret kezdő- és végpontja körüli kulturális diskurzus feltérképezése és vizsgálata lehetőséget ad arra, hogy rekonstruáljuk a tömeg fogalmához kapcsolódó szemantikai és retorikai mozgásokat, és a jelenség értelmezését és értékelését befolyásoló hatásukat az első világháborút követő időszakban, valamint kortárs elméleti szövegekben és művészeti gyakorlatokban. Egy-egy eseménytörténeti csomópontra összpontosítva elemezzük az eltérő médiumokban alkalmazott különféle ábrázolási stratégiákat, illetve a jobb- és  baloldali diskurzushoz  kapcsolható  tömegábrázolások kontrasztjait. A kutatás a magyar elméleti diskurzusra és művészeti praxisra fókuszál. A projekt kiemelt célja azoknak a nem kanonizált, illetve kevésbé ismert szövegeknek, fotóknak és képzőművészeti alkotásoknak az összegyűjtése és diskurzusba emelése, amelyek relevánsak a kérdés szempontjából.

A tömeg ábrázolása a társadalomtudományi, elméleti, művészeti és politikai diskurzusban lényegesen eltérő lehet, ezért is fontos ezeknek a különböző nézőpontoknak az összevetése és az egymásra gyakorolt hatásuk vizsgálata. Hipotézisünk szerint a tömeg negatív megjelenítése és az elittel való szembeállítása, amely túlnyomórészt meghatározza a századforduló elméleti megközelítéseit, jellemző a kortárs értelmezések esetében is. Ugyanakkor arra számítunk, hogy a jelenség megítélése és ábrázolása diverzebbé válik, az elitista álláspontokon túl egyre inkább megjelennek a tömeget az önszerveződés, a kollektív intelligencia fogalma mentén megragadó megközelítések.  Az elméleti szövegekben ezt az elmozdulást jelzi az olyan fogalmak feltűnése, mint a sokaság, a hálózat vagy a raj.   Feltételezésünk szerint a kortárs műalkotások a tömeget nem kizárólag passzív, befolyásolható, homogén embermasszaként jelenítik meg, hanem aktív, heterogén szerveződésként is.

Fontos számunkra, hogy a kutatás eredményeit különböző rendezvényeken és írott szövegeken keresztül is az érdeklődők elé tárjuk azzal a céllal, hogy élénk tudományos diskurzust alakítsunk ki a tömeg, illetve a tömegkultúra tematikája körül. A Laokoón felületén a kutatáshoz kapcsolódó, kiemelten érdekes forrásanyagokat és publikációkat tesszük hozzáférhetővé, lehetőséget nyújtva az érdeklődők számára a tájékozódásra, illetve adott esetben a bekapcsolódásra. 

2022 február 8-án workshopot szervezünk a tudományos élet meghívott képviselőivel, ahol bemutatjuk a kutatás hipotéziseit, amit nyitott kerekasztalbeszélgetés követ. A második évtől kezdve az ELTE Esztétika Tanszékén szemináriumok formájában is foglalkozunk a témával, illetve nyilvános kerekasztalbeszélgetéseket szervezünk a Kelet Kult, illetve az Esztétika kitelepül című programsorozatának keretein belül. A hároméves periódus alatt további konferenciákon és workshopokon veszünk részt, a második év végén pedig nemzetközi konferenciát szervezünk a témával foglalkozó szakemberek közreműködésével. A kutatást két kollektív monográfiával zárjuk le, emellett a magyar nyelvű rendezvények anyagaiból és az angol nyelvű konferencia előadásaiból tanulmányköteteket állítunk össze.

A kutatás vezetője: Teller Katalin. A kutatócsoport tagjai: K. Horváth Zsolt, Kenderesy Anna, Keresztury Dorka, Nemes Z. Márió, Szapora Márk Aurél.

További olvasnivalók

Tömeg 1920/2020

Summary of papers presented at the international conference – Metaphors of Masses, Crowds, Swarms, and Multitudes in Central and Eastern Europe, 1920s/2020s

“The international conference , organised by the members of the research project The Crowd. Cultural Attributions of Meaning 1920/2020 , aimed at putting its results in a comparative regional perspective, both in their historical and contemporary aspects. The speakers, some of whom responded to an open call for papers and others who were invited, discussed topics that were relevant to the discourses on the presentation and organisation of human crowds in the 20 th and 21 st centuries.”

Elolvasom »
Tömeg 1920/2020

„Megéri vállalni az erőszak kockázatát.” – Hans Ulrich Gumbrecht budapesti előadása a szurkolói tömegélményről

“Hans Ulrich Gumbrecht, a Stanford Egyetem emeritált professzora, a Jeruzsálemi Egyetem aktív oktatója és az ELTE díszdoktora 2022. november 30-án egy szeminárium és egy előadás keretein belül beszélt a Kijárat Kiadó gondozásában idén megjelent Szépség a sportban / Tömeg a stadionban című könyvében vizsgált témákról. ” (Kenderesy Anna és Keresztury Dorka írása)

Elolvasom »