loader image

A tömeg. Kulturális jelentéstulajdonítások 1920/2020

1. műhelyvita

2022. február 8., 16-20 óra

Három Holló Kávézó

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt az ELTE Esztétika Tanszékén októberben indult A tömeg. Kulturális jelentéstulajdonítások 1920/2020 című OTKA-projekt műhelyvitájára. A rendezvény célja a kutatás hipotéziseinek és módszertanának ismertetése, az eddigi eredmények bemutatása és megvitatása, valamint a kritikai észrevételek fényében a kutatás súlypontjainak pontosabb kijelölése.

A túlnépesedés, a populáris kultúra dominanciája, a közösségi média és a Big Data-analízis növekvő jelentősége, valamint a populista politikák térnyerése az utóbbi évtizedek olyan szociokulturális tendenciái, amelyek kiemelten indokolttá teszik a tömegről való gondolkodás és a hozzá kapcsolt attribútumok kultúrkritikai vizsgálatát. Emellett az utóbbi években a pandémia tapasztalata vélhetőleg szintén formálta az embersokaságokról alkotott percepciónkat. Annak ellenére, hogy a tömeg jelensége, illetve különböző formái központi témává váltak az informatika, a szociológia, az urbanisztika és a politológia területein egyaránt, az eddigi kutatások alig szenteltek figyelmet a fogalom szemantikai aspektusainak, különös tekintettel a tömeg leírására alkalmazott metaforikus kifejezésekre, hasonlatokra és a hozzá rendelt tulajdonságokra.

Kutatásunk ezért a tömeg metaforizációjához kapcsolódó kulturális tendenciák megvilágításával foglalkozik. Hans Blumenberg metaforológiájának, Hayden White tropológiájának és a fogalomtörténet módszertani elveinek kritikus alkalmazásával vizsgáljuk a tömeg észlelésének módozatait és reprezentációit, különös tekintettel a tömeghez rendelt attribútumokra, amelyek eltérő képzettársításokkal és érvelési mintázatokkal járnak együtt az adott szociokulturális kontextustól függően. A kutatás fókuszában a magyar művészeti-kulturális gyakorlat és az elméleti diskurzus áll, az 1920-as évek és a kortárs diskurzusok között végbement jelentés- és használatbeli változásokra fókuszálva. Ennek során egyaránt érintjük a jól ismert és a nem kanonizált szerzőket a nagyváros-irodalom területéről, valamint azokat a művészeti-kulturális gyakorlatokat, amelyek a tömeg, a sokaság tapasztalatára reflektálnak.

A workshopon egyebek mellett a következő témákat érintjük:

  • az 1920-as évek elméleti megközelítéseit meghatározó negatív konnotációk mennyiben mutathatók ki a kor társadalomtudományos és kulturális szövegeiben?
  • milyen szövegekben és hogyan árnyalódik a tömeg ábrázolása, illetve felfedezhetőek-e azoknak az esetenként pozitívabb értelemtulajdonításoknak előzményei, amelyek később a sokaság, a raj és a hálózat fogalmaihoz kapcsolódnak?
  • melyek a meghatározó metaforizációs technikák az 1920-as évek publicisztikáiban, és azok milyen összefüggéseket mutatnak a tömegről folytatott kortárs művészeti és tudományos diskurzussal?
  • milyen térhasználat jellemzi a szövegekben megjelenített tömeget?
  • eltér-e és ha igen, mennyiben a kevésbé vagy egyáltalán nem kanonizált szerzők tömegábrázolása az ismert és kanonikus tömeggel foglalkozó alkotások és elméleti munkák megközelítésétől?
  • milyen hasonlóságok és különbségek fedezhetők fel a különböző műfajú írott szövegek és a képi médiumon megjelenő tömegábrázolások között?
  • milyen változásokat jeleznek a tömeg percepciójával kapcsolatosan az olyan – a mesterséges intelligencia-kutatás, illetve általában a reáltudományok területén is speciális jelentéssel bíró – metaforák, mint a raj vagy a hálózat?
  • hogyan alakult át a tömegről való gondolkodás a posztstrukturalista elméletek és a kortárs poszthumán diskurzus hatására?
  • miként alkalmazhatók módszertanilag a fogalomtörténet, a metaforológia és a tropológia belátásai a tömegkoncepciók változásainak leírására?

További olvasnivalók

Tömeg 1920/2020

Summary of papers presented at the international conference – Metaphors of Masses, Crowds, Swarms, and Multitudes in Central and Eastern Europe, 1920s/2020s

“The international conference , organised by the members of the research project The Crowd. Cultural Attributions of Meaning 1920/2020 , aimed at putting its results in a comparative regional perspective, both in their historical and contemporary aspects. The speakers, some of whom responded to an open call for papers and others who were invited, discussed topics that were relevant to the discourses on the presentation and organisation of human crowds in the 20 th and 21 st centuries.”

Elolvasom »
Tömeg 1920/2020

„Megéri vállalni az erőszak kockázatát.” – Hans Ulrich Gumbrecht budapesti előadása a szurkolói tömegélményről

“Hans Ulrich Gumbrecht, a Stanford Egyetem emeritált professzora, a Jeruzsálemi Egyetem aktív oktatója és az ELTE díszdoktora 2022. november 30-án egy szeminárium és egy előadás keretein belül beszélt a Kijárat Kiadó gondozásában idén megjelent Szépség a sportban / Tömeg a stadionban című könyvében vizsgált témákról. ” (Kenderesy Anna és Keresztury Dorka írása)

Elolvasom »